Student Welfare Council

Prof. B D Diwedi

Dean Student Welfare

_______________________________________________________

Assistant Dean Student Welfare

  1. Prof. Amulya Kumar Singh
  2. Dr. Samarendra Bahadur Singh
  3. Dr. Sandeep Verma
  4. Dr. Ved Prakash Vedi
  5. Dr. Nidhi Mishra
  6. Dr. Santosh Saroj
  7. Dr. Uma Pati